Basisveiligheid VCA Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te

kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het

operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doel van de cursus

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de  industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Bestemd voor

Operationele medewerkers.

 

Inhoud

  • de Arbo-wet;
  • ongevallentheorie;
  • gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en straling);
  • gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen);
  • gereedschappen, machines en elektriciteit;
  • hijsen, tillen en lopen;
  • werken op hoogte;
  • werkvergunningen en besloten ruimten;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is de vooropleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA) vereist.

 

Cursusduur

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 2 dagdelen inclusief examen.

Cursusgeld € 179,- (exclusief BTW).

Examen

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Kalender Basisveiligheid VCA Herhaling

350.112
Basisveiligheid VCA Herhaling
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.