Algemene voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden seizoen 2017/2018

 1. Begrippen
  • NHI: Onder NHI wordt in dit verband verstaan NHI-Opleidingen. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Middelburg.
  • Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door NHI georganiseerde cursus, opleiding, seminar of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen “open” en “gesloten” cursussen.
   • “Open” cursus:
    Een “open” cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door NHI gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.
   • “Gesloten” cursus:
    Een “gesloten” cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld.
  • Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.
  • Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.
 2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen
  • Op het door NHI in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
  • De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en/of praktische ervaring. NHI aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de cursus gegeven.
 3. Overmacht
  • Indien het voor een docent van NHI door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal NHI trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt NHI zich het recht voor, de bijeenkomst naar een nader door NHI te bepalen datum te verschuiven.
  • NHI is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een training.
  • NHI behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publikaties, etc. door NHI bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden.

“OPEN” CURSUSSEN

 1. Algemene regels voor open cursussen
  • NHI kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
  • Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van NHI voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
  • NHI heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van NHI niet voldoet aan door NHI gestelde toelatingscriteria.
  • In principe beslist NHI over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum ervan.
  • Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus die NHI organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.
 2. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus
  • Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten annuleren, per aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van poststempel bindend.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de deelnemersprijs verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
  • Indien NHI de geplande data van een open cursus verandert – opschort dan wel vervroegt – dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.
  • De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.
  • Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van NHI) een belangrijk deel van een bepaalde open cursus heeft moeten verzuimen, zal NHI, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te vragen. NHI is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke open cursus niet meer door NHI wordt georganiseerd.
 3. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen
  • Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, de factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan.
  • De in 6.1 genoemde inschrijving kan zowel schriftelijk als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van NHI geschieden.
  • Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door NHI te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van NHI bedragen met een minimum van € 125,-.
  • Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan NHI een rente wegens te late betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag.
 4. Bijkomende kosten voor open cursussen
  • Tenzij in de schriftelijke informatie door NHI over een open cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met NHI of de instantie die de service verleent, af te rekenen.
  • Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor door NHI of door de instelling die examens organiseert, examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld opgenomen.

“GESLOTEN” CURSUSSEN

 1. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen
  • NHI verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt.
  • Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het met de uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Ook voor de betaling van de factuur voor gesloten cursussen zijn de artikelen 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Annulering en wijziging van gesloten cursussen
  Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt NHI de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen bedrag.